یکی از بهترین روش ها برای افزایش سود آوری کسب و کار ها تبلیغات است.حتما متعهد شوید بخشی از درامدتان را به تبلیغات اختصاص دهید.تبلیغات در شبکه های اجتماعی تبلیغات محیطی تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و ... کم کم و در مدت چند ماه تا چند سال فروش شما در مدار افزایشی قرار می گیرد.تلبیغات بسیار مهم است چون حیات  کسب و کار شما به فروش وابسته است و تبلیغات بهترین روش برای افزایش فروش است.البته تبلیغات اصولی دارد که رعایت کردن ان ها بسیار در بازدهی آن ها موثر است.