سعی کنید در تمامی نمایشگاه ها مرتبط با زمینه کاری خود حتی در شهر ها یا کشور های دیگر هم شرکت کنید.این کار تبلیغات بسیار خلاق و موثری محسوب می شود.تمام کسانی که در نمایشگاه مرتبط شرکت می کنند مخاطب و نیازمند محصولات شما هستند و اگر نبودند در این نمایشگاه های تخصصی شرکت نمیکردند